Biblioteka

 
Czartery

 
Rejsy

 
Dla firm

 
Kursy specjalistyczne

 
Konsultacje

 
Pomoc w planowaniu rejsu

 
Szukasz skippera?

 
Przeprowadzanie jachtów

 
Last Minute! 
 
 
Warunki uczestnictwa w kursach teoretycznych i warsztatach SEAMASTER

Niniejszy regulamin określa warunki uczesnictwa w kursach teoretycznych i warsztatach stacjonarnych organizowanych przez "SEAMASTER". Warunki uczestnictwa w innych imprezach (np. szkolenia praktyczne, e-kursy) określają odrębne regulaminy.

I) Zgłoszenie na kurs, rezerwacja

1) Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:
a) wypełnienie formularza internetowego http://www.seamaster.pl/rezerwacja_kurs.php
lub
b) przesłanie faksem wypełnionego formularza, którego wzór dostarczy organizator
lub
c) poprzez zgłoszenie telefoniczne.

2) Wypełniając wymienione wyżej formularze lub zgłaszając się telefonicznie istnieje obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Nieodopełnienie tego obowiązku może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu w każdej chwili, po której organizator powziął informację o takim fakcie. W takim przypadku wszelkie wpłaty nie zostają zwrócone.

3) Podając dane osobowe zgłaszający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z ogranizacją kursu. Aby w przyszłości otrzymywać bezpośrednio informacje o ofercie organizatora należy także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4) Po zgłoszeniu na kurs otrzymuje się potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie (e-mailem lub telefonicznie).

5) Rezerwacja miejsca na kursie jest ważna przez 7 dni roboczych od daty jej uzyskania. W tym czasie należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 30% ceny kursu na konto organizatora. Kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki należy obowiązkowo w czasie obowiązywania rezerwacji przesłać faksem lub e-mailem (skan potwierdzenia wpłaty lub plik otrzymany z banku internetowego) do organizatora.

6) Jeżeli od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia kursu jest mniej jak 7 dni roboczych zgłaszający powinien po uzyskaniu rezerwacji wpłacić bezzwłocznie pełną kwotę opłaty za kurs, a potwierdzenie wpłaty przesłać faksem lub mailem do organizatora.

7) W przypadku stwierdzenia braku zaliczki na koncie oraz nieotrzymania kopii potwierdzenia wpłaty organizator anuluje rezerwację w dniu następującym po 7 dniu roboczym od chwili zgłoszenia, a w przypadku, gdy od zgłoszenia do rozpoczęcia kursu jest mniej jak 7 dni roboczych - w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zgłaszający otrzymał potwierdzenie rezerwacji.

8) W przypadku, gdy uczetnik kursu jest niepełnoletni, w chwili zgłoszenia powinien on również dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (sporządzoną wg. dostarczonego przez organizatora wzoru na piśmie), w której rodzic lub opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego w czasie trwania kursu, a także w drodze na zajęcia objęte kursem i z powrotem. Organizator może uzależniać uczestnictwo w kursie nieletniego uczestnika kursu od potwierdzenia autentyczności dostarczonej zgody w wybranej przez siebie formie (telefonicznie lub przez osobiste spotkanie z opiekunem, np. w chwili rozpoczęcia zajęć).

9) W przypadku opłaty za poszczególne programy specjalne (pakiety kursów wymienione na stronie www.seamaster.pl/kursy_pakiety.php) opłaty są wnoszone jak za pojedyncze kursy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Przy opłacie za ostatni kurs w pakiecie zostanie uwzględniona zniżka za zadeklarowanie udziału w programie, przy zapisywaniu się na pierwszy z kursów programu. Jeżeli z przyczyn zależnych od organizatora (patrz "Prawa i obowiązki organizatora" niżej) ostatni kurs w pakiecie zostanie odwołany, uczestnik kursów, który wykupił taki pakiet ma prawo do identycznej zniżki przy zakupie dowolnego innego kursu, z wyłączeniem kursów e-learningowych (prowadzonych przez internet).

II) Opłaty za kurs

1) Zgłaszający, który uzyskał rezerwację miejsca na kursie i wpłacił zaliczkę ma obowiązek wpłaty kwoty pozostałej do pełnej ceny kursu (tj. 70% ceny kursu) na konto organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie wpłaty ma on obowiązek dostarczyć na zasadach analogicznych do tych określonych w częsci I-szej niniejszego regulaminu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Po dopełnieniu tego obowiązku uzyskuje się prawo do uczestnictwa w kursie.

2) Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku może skutkować skreśleniem z listy uczestników. W przypadku takim nie otrzymuje się zwrotu zaliczki, o której mowa w częsci I-szej niniejszego regulaminu.

3) Rezygnacja z uczestnictwa w kursie możliwa jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnację należy zgłosić na piśmie. Po zgłoszeniu rezygnacji organizator zwraca wniesione opłaty za kurs z wyłączeniem 30% bezzwrotnej zaliczki, a w przypadku, gdy opłata została od razu wniesiona w całości - potrącając z niej 30% opłaty manipulacyjnej.

III) Prawa i obowiązki organizatora

1) Organizator ma obowiązek zapewnienia miejsca na kursie, na które uczestnik otrzymał rezerwację i za które zapłacił we właściwym czasie zaliczkę i pozostałą część opłaty.

2) Organizator ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania uczestnika kursu o wszelkich przeszkodach, które zmieniają warunki przeprowadzenia kursu na gorsze lub uniemożliwiają jego przeprowadzenie. W przypadku takim uczetnik ma prawo zrezygnować z kursu otrzymując zwrot wszelkich wpłaconych na poczet opłaty za ten kurs zaliczek.

3) Organizator ma prawo odwołać kurs, jeśli na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem liczba uczestników, którzy uzyskali rezerwację miejsca na kursie jest mniejsza od określonej w przypadku każdego kursu minimalnej liczby uczestników. W przypadku takim organizator informuje o tym uczestników i zwraca im wszelkie zaliczki wpłacone na poczet tego kursu.

IV) Prawa i obowiązki uczestnika kursu

1) Uczestnik kursu ma prawo uczestniczyć w całości lub wybranej części kursu, na którym uzyskał rezerwację miejsca i opłacił w odpowiednim terminie całość opłaty za kurs. Jeśli chce uczestniczyć tylko w części kursu ma obowiązek zgłosić ten fakt organizatorowi w celu uzyskania informacji organizacyjnych (np. miejsca i czasu odbywania się danej części kursu). W przypadku nieskorzystania z części lub całości kursu uczestnik nie może ne tej podstawie żądać zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za kurs.

2) Uczestnik kursu ma prawo zatrzymać tylko te materiały, które zostały oznaczone jako "materiały dla kursantów". Pozostałe materiały i pomoce (np. mapy, przybory do kreśleń, itp.) powinien on zwrócić organizatorowi najpóźniej w chwili zakończenia kursu. Niedopełnienie tego obowiązku rodzi roszczenie organizatora w stosunku do uczestnika, którego wysokość jest równa cenie nowego kompletu takich materiałów i/lub pomocy.

3) Materiałów, które uczestnik otrzyma na kursie (oznaczone "materiały dla kursantów"), nie wolno kopiować ani rozprowszechniać w jakiejkolwiek formie (zarówno w trakcie kursu, jak i po jego zakończeniu).

4) Obowiązuje zakaz rejestrowania przebiegu kursu w formie innej jak odręczne notatki. Niedozwolone jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, rejestrowanie przebiegu kursu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk (dyktafony, laptopy, itp.) i obraz - zarówno ruchomy jak i nieruchomy (kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, itp.).

5) Zakaz powyższy może być zniesiony w stosunku do uczestników kursu, którzy wystąpią do organizatora ze stosownym wnioskiem, na indywidualnie ustalonych warunkach.

6) W przypadku naruszenia zakazu określonego w punkcie 4) organizator ma prawo żadać dodatkowej opłaty od uczestnika. Uiszczenia tej opłaty uczestnik kursu nie może uzależniać od żadnych dodatkowych czynników, np. od zniszczenia czy przekazania organizatorowi nośnika z zapisem obrazu czy dźwięku.

V) Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje co do jakości i ilości usług składających się na dany kurs należy składać na piśmie w terminie 14 dni od zakończenia kursu. Reklamacje złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane.

2) Organizator ma obowiązek odpowiedzieć pisemnie na reklamację w terminie do 30 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3) Reklamacji nie podlegają warunki przeprowadzenia kursu, które były znane przed jego rozpoczęciem, w szczególności miejsce, osoba prowadzącego, cena i zakres tematyki kursu.

4) W przypadku uznania całości lub części reklamacji organizator ma obowiązek zwrotu takiej częsci opłaty za kurs, jaka jest proporcjonalna do czasu trwania tej części kursu, której dotyczy uznana część reklamacji, w terminie 30 dni od uznania reklamacji.

5) Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

6) W każdym przypadku wysokość roszczeń uczestnika kursu nie może przekroczyć kwoty, jaką zapłacił on za uczestnictwo w kursie.

VI) Zmiany w regulaminie

1) Organizator ma prawo do zmian w niniejszych warunkach.

2) W przypadku zmian w regulaminie, które pogorszają warunki uczestnictwa w kursie uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu(-ów), które wykupił. W przypadku takim zaliczki na poczet opłaty za kurs są zwracane.

VII) Akceptacja

Zgłoszenie się na kurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

9.01.2006

powrót
 
 
 
 
Kontakt

 
Załoga SEAMASTER

 
Aktualności

 
Newsletter

 
Powiadom znajomego

 
Do ulubionych

 
Ankieta


 
(C) 2005 Seamaster.pl :: Zastrzeżenia prawne :: Mapa serwisu :: Thanks :: Cape Otway
Nie rób plagiatu stron SEAMASTERa - zostanie to wykryte przez program Copyscape! Aktualności SEAMASTERa